Profiel

1. De evangelische principes en idealen staan hoog in het vaandel van MonteCasino geschreven. De christelijke inspiratie wordt regelmatig gevoed en verrijkt door de wisselwerking tussen de benedictijnencommuniteit en het gemeenschapskot.

a. De studenten krijgen de gelegenheid om samen met de monniken de liturgische vieringen en/of het getijdengebed in de abdijkerk te vieren. Elk lid van MonteCasino verbindt er zich toe om minstens éénmaal per week te participeren aan de monastieke gebedsvieringen.

b. Studenten die in het weekend of op kerkelijke feestdagen op het gemeenschapskot verblijven, worden uitgenodigd om de hoogmis of andere liturgische diensten bij te wonen. Het opnemen van de taak van akoliet is mogelijk voor wie zich daartoe geroepen voelt.

c. Van hun kant zijn de monniken steeds bereid om de religieuze grondinspiratie van het gemeenschapsleven van MonteCasino te voeden, in gesprek en/of getuigenis. De gastvrijheid van de monniken uit zich trouwens niet alleen op materieel vlak; hun menselijke nabijheid en bezorgdheid kan bij de student het bewustzijn aanscherpen dat zijn studietijd als een zegen mag ervaren worden (een ervaring die op haar beurt aanzet tot een gepaste studie-ijver).

2. MonteCasino kenmerkt zich ook door een eigen vorm van religieus leven en apostolaat, op studentenleest geschoeid. Een belangrijke uitdrukking van het christelijk profiel van het gemeenschapskot zijn de tweewekelijkse Monte-sera's, waarop eventueel ook geïnteresseerde buitenstaanders welkom zijn. Elk van deze gemeenschapsavonden bevat bij voorkeur de volgende ingrediënten:

a. Een bezinning of een viering, voorbereid door een tweetal leden van MonteCasino en voorgegaan door de monnikverantwoordelijke.

b. Een gemeenschappelijke maaltijd.

c. Een avondactiviteit. Deze kan zowel informatief als recreatief van aard zijn.
• Enkele voorbeelden: uitnodigen van een gastspreker, discussieforum, vertoning van een dia/video-montage van religieuze inslag, houden van een quiz,...
• Naargelang de aard van de activiteit wordt beslist of deze gepropageerd wordt in het brede studentenmilieu. Desgevallend stellen de monniken ook graag een klein budget en de nodige lokalen ter beschikking.
• Gedurende het academiejaar worden minstens drie Monte-sera's met uitstraling naar buiten georganiseerd.